ALGEMENE VOORWAARDEN De Hapjesfiets

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 Gebruiker: De Hapjesfiets is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.3 Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan gebruiker in voorkomend geval diensten verricht etc. en waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert.
1.4 Consument: De natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever/consument.
1.6 De opdracht: Het totaal van de tussen opdrachtgever en/of consument en DeHapjesfiets.nl overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door DeHapjesfiets.nl geleverde materialen.
1.7 Meer- en minderwerk: De door opdrachtgever en/of consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van de overeengekomen opdracht, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en opdrachtgever en/of consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever en/of consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever en/of consument zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever een consument is zullen alle prijzen inclusief BTW worden vermeld.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever en/of consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever en/of consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.
3.4. Een aanbod of opdracht bevat normaal gesproken een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met een vermelding van het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de tijdsduur van het werk als ook de prijs van het werk en de betalingswijze. Daarnaast kan een aanbod of opdracht bevatten het bestellen van een bepaald product, waarbij zo duidelijk mogelijk wordt afgesproken wat er besteld wordt, hoe dit moet uit zien en aan welke eisen het product moet voldoen.
3.5. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever en/of consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door opdrachtgever en/of consument uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan opdrachtgever en/of consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van opdrachtgever en/of consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

3.6. Na ondertekening van de orderbevestiging is deze door de opdrachtgever en/of consument niet meer opzegbaar. Zo de opdrachtgever en/of de consument de opdracht alsnog opzegt dan wel intrekt zal hij conform het navolgende meteen verschuldigd zijn:

– Annulering tot 4 weken voor het geplande evenement 25% van het geoffreerde bedrag

– Annulering tot 2 weken voor het geplande evenement 50% van het geoffreerde bedrag

– Annulering tot 1 week   voor het geplande evenement 75% van het geoffreerde bedrag

– Annulering binnen 2 kalenderdagen voor het geplande evenement 100% van het geoffreerde bedrag.

3.7. Door gebruiker afgegeven opties vervallen automatisch na 14 dagen na dagtekening van de schriftelijk gegeven optie, tenzij door partijen anders overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, wijziging van de opdracht en onvoorziene complicaties

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Gebruiker staat ervoor in dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met het overeen gekomene en dat gebruiker gebruik maakt van een deugdelijke werkwijze. Gebruiker staat evenwel niet in voor een bepaald resultaat. Bij de voorbereiding en uitvoering van de opdracht zal gebruiker voor zover redelijkerwijs mogelijk inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever en/of de consument.
4.2. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever en/of consument niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
4.3. Gebruiker neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Gebruiker is verplicht de opdrachtgever en/of de consument te wijzen op:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover gebruiker deze kent of behoort te kennen;

– onjuistheden in de door opdrachtgever en/of consument verlangde constructies en/of werkwijzen;

– kenbare gebreken in aan of op de (on)roerende zaak waaraan of waarin het werk wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever en/of de consument aan gebruiker ter beschikking zijn gesteld een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan gebruiker openbaren en gebruiker deskundig moet worden geacht.

4.4. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door opdrachtgever en/of consument, alvorens in verzuim te kunnen geraken.
4.5. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor breuk van ijssculpturen dan wel enig ander product door gebruiker geleverd als deze meteen na aflevering wordt geconstateerd en uiterlijk binnen 24 uur aan gebruiker schriftelijk wordt gemeld.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, alles in de meest ruime zin des woords, die ontstaat door het niet of niet op tijd leveren van de bestelde zaak, product of dienst.

4.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.7. De opdrachtgever en/of consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever en/of consument in rekening te brengen.

4.8. Gebruiker is verzekerd voor schade voor zover deze haar kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis, ongeacht enige aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek.
4.9. Gebruiker staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door haar ter beschikking gestelde of voorgestelde materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van door haar verstrekte gegevens.
4.10. De opdrachtgever en/of de consument dient er zorg voor te dragen dat de gebruiker haar werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
4.11. De opdrachtgever en/of de consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door opdrachtgever en/of consument verlangde constructies en werkwijzen;

– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.

– gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen door opdrachtgever en/of consument ter beschikking gesteld.

4.12. Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen of de opdracht wijzigen. Meer- en minderwerk als ook wijziging van de opdracht heeft pas geldende kracht indien zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever en/of de consument.
4.13. Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorziene complicaties voordoen, doet gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk mededeling aan opdrachtgever en/of consument. Indien gebruiker de opdrachtgever en/of de consument niet kan bereiken dient gebruiker het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen zijdens de gebruiker vereist.
4.14. Alle extra kosten, in de meest brede zin des woords, die gebruiker moet maken in verband met een onvoorziene Complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de opdrachtgever en/of consument aan gebruiker worden vergoed.
4.15. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever en/of de consument meer- en minderwerk opdragen, wat vervolgens weer schriftelijk zal worden vastgelegd.

Artikel 5: Levering van door gebruiker gebruikte materialen en oplevering werk.

5.1. Levering geschiedt af fabriek van de leverancier van gebruiker dan wel door tussenkomst van gebruiker dan wel af bij fabriek of magazijn van gebruiker.
5.2. Opdrachtgever en/of consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien opdrachtnemer en/of consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever en/of consument.
5.4. Bij levering van de zaken zal gebruiker een handleiding / gebruiksinstructie bij de opdrachtgever en/of de consument achterlaten. Opdrachtgever en/of consument is gehouden deze handleiding / gebruiksinstructie strikt na te leven. Gebruiker kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien opdrachtgever en/of consument zich niet houdt aan de handleiding / gebruiksinstructie als ook bij onoordeelkundig gebruik daarvan door opdrachtgever en/of consument.
5.5. Het risico van de zaken gaat op opdrachtgever en/of consument over op het tijdstip waarop deze aan opdrachtgever en/of consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever en/of consument of van een door opdrachtgever en/of consument aan te wijzen derde worden gebracht.
5.6. Na oplevering van het werk nodigt gebruiker de opdrachtgever en/of de consument uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever en/of de consument dient hierop binnen redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud accepteren dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
5.7. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door gebruiker dienen en kunnen worden hersteld, zal gebruiker deze gebreken zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van gebruiker vallen.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2. van deze voorwaarden.
6.2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6.3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 7: Betaling en eindafrekening

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.
7.2. Indien opdrachtgever en/of consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever en/of consument van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever en/of consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever en/of consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever en/of consument zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever en/of consument onmiddellijk opeisbaar.
7.4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever en/of consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever en/of consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen of uitvoering van het werk aan opdrachtgever en/of consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.
7.6. Gebruiker zal de eindafrekening tijdens of zo spoedig mogelijk na de oplevering ter hand (laten) stellen.
7.7. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door opdrachtgever en/of consument reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever en/of consument alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
8.2. Opdrachtgever en/of consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever en/of consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Opdrachtgever en/of consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht opdrachtgever en/of consument zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
8.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever en/of consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever en/of consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of consument.
9.2. Opdrachtgever en/of consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1. Klachten dienen door de opdrachtgever en/of consument binnen een maand na ontdekking (schriftelijk) te worden gemeld aan gebruiker. De klacht(brief) dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. Indien de opdrachtgever en/of consument niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de opdrachtgever en/of consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 12.1. Indien opdrachtgever en/of consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien opdrachtgever en/of consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever en/of consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever en/of consument wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van opdrachtgever en/of consument wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever en/of consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever en/of consument op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever en/of consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever en/of consument, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de opdrachtgever en/of consument in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de opdrachtgever en/of consument verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro 1000 ,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
13.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever en/of consument niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
13.4. Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever en/of consument bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
13.5. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever en/of consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever en/of consument alle medewerking zal verlenen.
13.6. Opdrachtgever en/of consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
13.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

Artikel 14: Vrijwaringen en garanties

14.1. De opdrachtgever en/of consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever en/of consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Opdrachtgever en/of consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de opdrachtgever en/of consument aansprakelijk is.
14.3. Gebruiker garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij gebruiker aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat gebruiker ook na deze periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

Artikel 15: Overmacht

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan opdrachtgever en/of consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft opdrachtgever en/of consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de opdrachtgever en/of consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Vindplaats

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.